Začetki preventivnega delovanja v prometu na Slovenskem so že zelo stari. Prvi zapisi o prometnih nasvetih v šolah segajo v daljne leto 1908, ko so šolarje opozarjali, da se za avti ne meče kamenja in se jim da prostor na cesti. Vesten kronist bi gotovo lahko spremljal spremembe v odnosu do avtomobila, ki je postopoma prešel pot od žrtve do ene glavnih nevarnosti za šibkejše udeležence.

Spremembe so nastale zlasti po II. svetovni vojni, ko so v letu 1954 na tedanjem Državnem sekretariatu za notranje zadeve LRS v okviru prometne policije začeli s prometno preventivno dejavnostjo. Ustanovljen je bil poseben Referat za varnost in vzgojo v cestnem prometu. Delo je potekalo predvsem po šolah in Avto moto društvih. Organi­zirana so bila predavanja in prvi šolski krožki Pionirjev – prometnih miličnikov, ki so pod nadzo­rom tedanjih miličnikov usmerjali promet, spremlja­li otroke in starejše ob prehodih čez cesto, pa tudi kaznovali nedisciplinirane udeležence v prometu.

Da bi prizadevanja za prometno varnost še okrepi­li, so v letu 1958 ukinili referat in ustanovili Republiški koordinacijski Odbor za vzgojo in varnost v cestnem prometu, saj se je število smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč povzpelo na 92. Že v letu 1959 je ta odbor organiziral veliko javnih predavanj z diapozitivi in kratkimi filmi, vključila pa so se že tudi javna občila. V iskanju najbolj ustrezne oblike organiziranosti in pogojev za delo je bila v letu 1960 ustanovljena Republiška Komisija za vzgojo in varnost v cest­nem prometu pri tedanjem Državnem sekretariatu za notranje zadeve, kot strokovni organ, ki je zaradi boljšega dela vključeval tudi zunanje sode­lavce. Komisija je delovala v treh podkomisijah: za vzgojo v šolah, za organizacijo akcij in pripravo gradiva ter za usklajevanje dela članov komisij, podkomisij in občinskih organov. V nadaljnjih letih je Komisija posvetila največ dela pripravam gradiva, snemanju prometno vzgojnih filmov, akcijam in vzgoji v šolah, seveda pa tudi organizaciji občinskih organov za prometno vzgojo.

Republiški Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil ustanovljen na podlagi 66. člena tedanjega Zakona o varnosti cestnega prometa v SR Sloveniji. Izvršni svet je na podlagi tega člena 22. decembra 1971 imenoval predsednika Borisa Čižmeka – Bora, tajnika Draga Suhija in 23 članov. Svet je začel delovati v letu 1972.

V letu 1975 je prišlo s spremembami ustavnih načel tudi do sprememb ses­tave in vloge Sveta. Namesto dotedanjih 25 indi­vidualnih članov, je bilo v Svet imenovanih 36 članic – pravnih oseb, organov in organizacij, zavodov in skupnosti, ki so lahko kakorkoli prispe­vali k boljši prometni varnosti. Kot priznan strokovnjak in eden od začetnikov preventivnega dela v prometu je bil v Svet ponovno imenovan akademik prof. dr. Janez Milčinski.

Ves čas delovanja republiškega in nato nacionalnega sveta so pomembno vlogo opravljali Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki na lokalni ravni opozarjajo na glavne probleme prometne varnosti, vodijo akcije in skrbijo za preventivno in vzgojno delo. S spremembami lokalne samouprave, ko se je število občin povečalo od 65 na 147, se je ta sistem skoraj v celoti porušil in smo potrebovali več kot dve leti, da je ponovno zaživelo delo v skoraj 100 novih lokalnih organizacijah. Prehod na kasnejših 193 in sedanjih 210 občin je bil lažji.

Novi občinski sveti ali komisije so ustanovljeni v večini večjih občin, vrsta manjših pa se povezuje v skupne komisije, saj tako lažje pritegnejo k sodelovanju strokovnjake, poleg tega so problemi podobni in pogosto lažje rešljivi, če so pripravljene skupne akcije več lokalnih skupnosti. Najpomembnejše delo na lokalni ravni je prav v tem, da sprejmejo ljudje prometno varnost kot način življenja in vrednoto, za katero mora vsak posameznik opraviti svoj del nalog kot udeleženec v prometu s strpnim in varnim ravnanjem ali kot strokovnjak s svojim strokovnim delom. Pri delu občinskih svetov bo v prihodnje pomembno tudi regijsko povezovanje, da bi učinkoviteje prispevali k reševanju problemov, ki presegajo občinske okvire.

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu so se vedno združevali ljudje, ki so želeli s svojim znanjem in prizadevnostjo prispevati k hitrejšemu izboljšanju stanja prometne varnosti. Boris Čižmek – Bor je vodil Svet od leta 1972 do leta 1984, ko ga je zamenjal Ivan Winkler in ga vodil do leta 2003. Nadomestil ga je mag. Bojan Žlender, ki je Svet vodil kot predsednik do konca leta 2006. Ob zaposlenih v Svetu, predvsem pa sodelavcev iz posameznih ministrstev, organizacij, univerze in inštitutov so sekretarska dela opravljali:

 • Drago Suhi 1972-1974
 • prof. Nuša Topolšek od leta 1974 – 1982
 • mag. Marko MIš od leta 1982-1984
 • mag. Bojan Žlender od leta 1984 – 2003
 • Robert Štaba od leta 2003 do konca leta 2006

S 1. januarjem 2007 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Republike Slovenije prešel pod okrilje Ministrstva za promet, in je deloval v okviru Direkcije RS za ceste. Naloge in dejavnosti sveta so ostale enake, tako da se preventivno delo s področja cestnega prometa nadaljuje v sodelovanju z drugimi ministrstvi ter občinskimi sveti za preventivo.

Od leta 2010 je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu del Javne agencije RS za varnost prometa kot osrednje institucije na področju varnosti cestnega prometa.

Pot slovenske preventive je dolga, nekaj časa jo hodi tudi SPV, seveda pa nikoli na tej poti ni bil osamljen, ampak vedno v družbi zavzetih posameznikov in organizacij, tistih, ki jim je varnost na prvem mestu, ki so s svojimi idejami, dejanji in voljo prispevali in oblikovali današnje bolj varno okolje za vse nas. Zato je prav, da se ob takem jubileju ponovno spomnimo tako preteklih časov in aktivnosti, kot ljudi in organizacij, ki so za njimi stale, ter se jim res iskreno zahvalimo za vse opravljeno.

 

Kolo in avtomobil

Izum kolesa predstavlja začetek razvoja prometnih sredstev. Je eden najpomembnejših izumov vseh časov. Iznajdba kolesa je bil prvi korak, da so mnogo stoletij kasneje izdelali prvi avto. Najstarejše kolo so po sedaj znanih podatkih odkrili na ljubljanskem barju, kjer naj bi ga uporabljali takratni prebivalci mostiščarji 5.200 let nazaj. Kasneje je zasnovo sodobnega kolesa oblikoval vizionar Leonardo Da Vinci v 15. stoletju.

Carl Benz in Gottlieb Daimler sta leta 1885. izdelala prvi avto. Američan Henry Ford pa je pričel z industrijsko izdelavo avtomobila Ford model T, ki je bil izdelan v milijon primerkih.

Prvi avto je že leta 1898 v Ljubljano pripeljal izumitelj, baron Anton Codelli. Danes pa vozi po naših cestah več kot 900.000 osebnih avtomobilov in nad milijon vseh motornih vozil.

Z razvojem avtomobilov so se kmalu pojavile prve prometne nesreče, ki jih je vedno več.

 

Prometna vzgoja

šolskem redu za deželo Štajersko iz leta 1908 najdemo tudi nekaj navodil o prometni vzgoji otrok.

 1. V bližini šole in na prostorih, kjer bi oviral promet, se ne igraj!
 2. Metanje kamnov, kepanje in drsanje po cestah in pešpotih in vsako igranje za denar ali denarno vrednost je strogo prepovedano!

Podrobnejša in dobra navodila, kako naj ravnajo otroci na cesti, lahko najdemo v napotkih o pouku šolske mladine o nevarnosti v prometu, ki jih je izdala Kraljevska uprava Dravske banovine leta 1931.

 1. Ne tekaj na slepo iz šole ali hiše preko ulice, nego obstani vedno na poti za pešce (trotoar) in poglej najprej na levo, nato na desno, ako pride kak voz!
 2. Ne pojdi preko ulice poševno, nego pravokotno po najkrajši poti!
 3. Prečkaj ulico hitro, ali ne v prenagljenih korakih!
 4. Ne prekorači ulice (ceste) nikdar pred ali neposredno za električno železnico, avtom ali drugimi vozili!
 5. Široke ceste, (ulice) prekorači ob cestnih križiščih!
 6. Ne ostajaj brez potrebe na cesti (ulici), nikakor pa ne na tiru ali med tirom cestne železnice!!!
 7. Obstoj in ne skoči nazaj ob prehajanju kake ceste (ulice), ako ti nenadoma zapre pot bližajoči se avto ali kako drugo vozilo!
 8. Tudi prestrašen ne odskoči, ako ti nenadoma zadoni zvonec biciklista ali tromba avta!

Nekaj koristnih nasvetov za voznike in pešce je objavila Mohorjeva družba v koledarju za leto 1943. Zapisano je:

 1. Hodi in vozi vedno desno, prehitevaj samo levo.
 2. Vozilo imej ponoči razsvetljeno spredaj z lučjo, zadaj z odbojnim steklom.
 3. Ob srečevanju zastri reflektorsko luč, ki jemlje nasproti vozečim vid.
 4. Kadar nameravaš zaviti z vozilom čez cesto, daj prej znamenje tistim, ki so za teboj.
 5. Še posebej bodi pazljiv na ovinkih in kadar srečuješ živinsko vprego.
 6. Pešec naj hodi čez cesto vedno naravnost in tam, kjer so prehodi zaznamovani.
 7. Pri prehodu čez prometno cesto pazi do srede ceste na vozila, ki prihajajo od ene strani, potem pa na tista, ki prihajajo z druge.
 8. Če ne veš, kam bo vozilo krenilo, obstoj.
 9. Strogo se ravnaj po vseh zakonih cestnopolicijskega reda, ki ima namen skrbeti za red in varnost na cestah.

V 1954. letu so vzgojno-varstveni zavodi začeli z uvajanjem prometne vzgoje. Leta 1957 je svet za šolstvo LR Slovenije pričel s prirejanjem tečajev prometne vzgoje. V letu 1960 so uvedli reden pouk prometne vzgoje v 60% vseh slovenskih osnovnih šol. Od leta 1965 pa je prometna vzgoja obvezna.

Rumene rutice priporočajo od leta 1974 naprej, za otroke v mali šoli in za otroke, ki so v prvem razredu osnovne šole.

Ime Kresnička se prvič pojavi v letu 1983. Odsevne predmete priporočajo od leta 1976.

 

 

Nekaj preteklih akcij:

Hvala, ker voziš zmerno

Plakati Hitrost “Hvala, ker voziš zmerno”

Prehitra vožnja – obžalovanja vredna
Plakati Prehitra vožnja – Vozimo pametno

Plakati Hitrost ubija – Vozimo pametno
Gigant Plakat Hitrost ubija – Vozimo pametno

WC plakati za mlade voznike
V okviru akcije Mladi voznik – vozimo pametno smo izdali več plakatov, namenjenih oglaševanju v toaletnih prostorih. Izbrani so lokali, ki jih mladi najbolj pogosto obiskujejo.

Pogreb  Just don´t do it  Tvoj novi GTI Imej cela jajca
  AlkoStop Prestava Brzdaj se Črta

 

 

WC hitrost 1 WC hitrost 2 WC hitrost 3 WC hitrost 4  WC hitrost 5

 

Plakat Bodi preViden
Plakat, razglednica in zloženka Bodi preViden opozarjajo pešce na uporabo odsevnih predmetov za večjo vidljivost ponoči ali v mraku med hojo ob cesti.

 Plakat
 Bodi preViden
  Razglednica Bodi preViden Zloženka Bodi preViden

Bistro glavo varuje čelada
V okviru akcije Bistro glavo varuje čelada smo izdali plakat za promocijo uporabe kolesarske čelade.
Plakat Bistro glavo varuje čelada

Kako potovati bolje
V okviru akcije Kako potovati bolje smo v sodelovanju z Nemškim svetom za varnost v prometu DVR postavili več gigant plakatov, namenjenih za oglaševanje na posebnih lokacijah ob avtocestah.

 Titanik Postoj, poskoči,
pa boš spet pri moči
Kje pa vi vozite  Žaga

Plakati Pozor, sveče!
V okviru akcije Pozor, sveče! so bili predstavljeni trije gigant plakati, ki opozarjajo na najpogostejše dejavnike prometnih nesreč in njihovih posledic: hitrost, alkohol ter neuporaba varnostnih pasov.

Tudi pri pijači ga je rado zaneslo. Tudi pri pijači ga je rado zaneslo.   Neprivezan.

Plakati Je vaš otrok pripet
Plakat in razglednica – Je vaš otrok pripet

Plakat Pasavček
Plakat EUCHIRES Red je vedno pas pripet