Skladno z Zakonom o voznikih (Ur. l. RS št. 85/16, 67/17, 21/18 - ZNOrg in 43/19) 109/2010) je v 6. členu določeno, da za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni samoupravne lokalne skupnosti ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki delujejo kot strokovno posvetovalno telo predstavniškega organa lokalne skupnosti.  

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni sestavljajo predstavniki organov in organizacij ter institucij, katerih dejavnost je usmerjena k preventivi in vzgojo v cestnem prometu. Svet lokalne skupnosti določi število članov občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter jih na podlagi predlogov imenovanih organizacij imenuje člane za mandatno dobo 4 let.

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se lahko ustanovijo za območje občine ali mestne občine, lahko pa dve ali več občin ustanovi skupni svet za preventivo. Sredstva za financiranje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu ter strokovne naloge za svet zagotavljajo lokalne skupnosti, pridobivajo pa lahko tudi druga finančna sredstva.

Naloge občinskih SPV

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu opravljajo naslednje naloge:

- ocenjevanje stanja varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni
- predlaga organom lokalne skupnosti v sprejem programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje
- koordinirajo izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa
- sodelujejo in skrbijo za izvajanje prometne vzgoje, dodatno izobraževanje in obveščanje udeležencev v prometu
- izdajajo in razširjajo prometno-vzgojne publikacije in druga gradiva, pomembna za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni

Strokovne naloge in tehnično podporo za občinske SPV zagotavlja uprava lokalne skupnosti.

 

Organiziranost

Večina lokalnih skupnosti opredeluje delovanje, sestavo občinskega SPV in poslovanje v občinskih Odlokih. 

Občinski sveti za preventivo so večinoma sestavljeni iz predstavnikov vzgojno-izobraževalnih zavodov, Policije, pristojnih občinskih oddelkov za promet, upravljavca cest, predstavnikov lokalnih nevaldnih organizacij itd. V okviru občinskega SPV se lahko oblikujejo posamezne komisije za posamezna področja delovanja: tehnična komisija, komisija za vzgojo in izobraževanje, komisija za akcije itd.  

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu sodelujejo z Javno agencijo RS za varnost prometa in Ministrstvom za infrastrukturo. Prav tako se občinski SPV povezujejo med seboj, na regijski ali medobčinski ravni. V nekaterih primerih obstaja tudi medobčinski SPV, ki pokriva več občin.