Varnost otrok predstavlja pomemben element v kompleksnem področju prometne varnosti in je sistemsko opredeljena s sprejeto Resolucijo nacionalnega programa varnosti cestnega prometa za obdobje 2013 – 2022 ter področno zakonodajo. Ravnanje otrok v cestnem prometu je odvisno od njihovega dojemanja, vrednotenja in vedenja, ki so soodvisni od otrokovih razvojnih značilnosti in se razlikujejo od ravnanj, ki jih imamo odrasli za samoumevna.

Aktualna zakonodaja, ki ureja področje delovanja šolstva in z njim povezane prometne varnosti, je:
- Zakon o voznikih (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17, 21/18 – ZNOrg in 43/19). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7164;

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448;

- Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793;

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445;

- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5788;

- Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 44/08, 32/09, 88/13, 32/16 in 40/16). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV9024;

- Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 61/12 in 51/13). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV11251;

- Pravilnik o spremljevalcih pri prevozu skupin otrok (Uradni list RS, št. 83/11). Dostopen preko: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV10734.