Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa ob začetku šolskega leta pripravlja številne preventivne aktivnosti.

V okviru nacionalne akcije Začetek šole potekajo skupna prizadevanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, osnovnih šol, Ministrstva za infrastrukturo, Policije, občinskih SPV, Zveze združenj šoferjev in avtomehanikov, društev upokojencev in drugih nevladnih organizacij, pa tudi družbeno odgovornih podjetij, posameznikov in medijev za večjo varnost otrok na šolskih poteh. Akcija poteka od konca avgusta do sredine septembra, ko se organizira različne preventivne aktivnosti.

Želimo, da bi z vsemi aktivnostmi in skupnimi napori zagotovili otrokom varen in prijeten začetek novega šolskega leta.

V tem času poteka vrsta preventivnih aktivnosti:

  • od sredine avgusta potekajo po občinah pregledi šolskih poti ter ukrepi, ki jih je potrebno izvesti pred začetkom šolskega leta,
  • otroci prvih razredov prejmejo knjižice Prvi koraki v svetu prometa (Več na: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2012/02/prvi-koraki-v-svetu-prometa.pdf); namenjena je staršem, učiteljem in vsem, ki spremljajo šolarje na poti v šolo, saj podrobno predstavlja pravila, ki jih mora otrok poznati za samostojno sodelovanje v prometu kot pešec,
  • izdajamo plakate Poskrbimo za otroke (70×100) ter letake Šolska pot, ki jih občine in šole razdelijo staršem in otrokom, voznikom ter opozarjajo voznike na začetek šole in svetujejo varno ravnanje v prometu,
  • na predlog AVP se je uveljavil prometni znak Šolska pot, ki opozarja voznike na izpostavljeno mesto na šolski poti, kjer lahko pričakujejo otroke na poti v šolo in iz nje,
  • izvajanje preventivnih dogodkov z ozaveščanjem glede varnosti otrok v prometu, ustreznega poučevanja in navajanja otrok na samostojno sodelovanje v prometu ter upoštevanja razvojnih značilnosti otrok.

V letu 2020 bo nacionalna preventivna akcija Varnost otrok in začetek šole potekala od 24. avgusta do 6. septembra.

 

Varovanje otrok na šolskih poteh

Na veliko šolah se vsako leto v prvih dneh šole izvaja varovanje otrok na šolskih poteh.
Varovanje otrok na zaznamovanih prehodih za pešce poteka vsako leto na mestih, kjer je varnost otrok lahko ogrožena na njihovi šolski poti. Kot prostovoljci so vanj vključeni člani občinskih SPV, člani ZZŠAM, društva gasilcev in upokojencev, učitelji predpisov in vožnje v šolah vožnje, starši ter drugi.

Prostovoljci pomagajo učencem prečkati cesto na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na še previdnejšo vožnjo. Tako so začetki šolskega leta, ko so otroci po daljših počitnicah še vedno razigrani in kot začetniki ne poznajo vseh pasti šolskih poti ter zaradi starosti ne zmorejo vseh zahtev sodobnega prometa, še vedno varni. Nekateri prostovoljci otroke spremljajo na šolskih prevozih, kjer jih podučijo o pravilnem ravnanju na avtobusu in jih opozarjajo na pravilno pripenjanje. Ob začetku šolskega leta priporočamo, da se izvedejo tudi učne ure z otroki in informiranje staršev (roditeljski sestanki), kjer se predstavi in obravnava tudi varnost otrok v prometu (načrti šolskih poti, pravila varnega sodelovanja v prometu, priporočila itd.).

 

Sodelovanje med šolami in občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

AVP sodeluje z občinskimi sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV). Preko njih razširja gradiva in učne pripomočke, jih usmerja in spodbuja ter sodeluje z njimi pri pripravi različnih prometno-preventivnih akcij. Občinski sveti so nosilec aktivnosti na lokalni ravni, saj sodelujejo z občino, policijo, osnovnimi in srednjimi šolami, zainteresiranimi institucijami in posamezniki.

S kakršnimikoli problemi, ki se nanašajo na prometno varnost vaših učencev ali v okolici vaše šole, se obrnite na vaš občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

 

Organiziran šolski prevoz

Občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV) so zadolženi tudi za oceno in izdajo mnenj o ogroženosti otrok na šolskih poteh na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

Osnovna šola lahko sama ali na pobudo staršev predlaga lokalni skupnosti organiziranje brezplačnega prevoza za tiste učence, katerih varnost je na poti v šolo ogrožena. Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu preuči prometno situacijo in v skladu s kriteriji za varne šolske poti sprejme ugotovitev glede utemeljenosti predloga šole. Pri pripravi mnenja sodeluje s Policijo, upravljavcem cest, prometnimi strokovnjaki, učitelji itd. Pri odločitvah o nujnosti prevoza učencev zaradi večje ogroženosti na šolski poti je potrebno upoštevati tudi zahteve o varnosti pri prevozih otrok (ustrezna postajališča ali varne površine, s katerih lahko učenci vstopajo in izstopajo iz vozila, ustreznost samega vozila pogojem vožnje skupine otrok itd.).