Zakaj prometni dan?

Vsaka OŠ bi morala vsaj en dan v letu tematsko nameniti prometni varnosti, ki je za učence, ki se učijo vedenja v prometu kot pešci, kolesarji, motoristi, lahko življenjskega pomena. S prometnim dnem šola nameni pozornost na tem področju vsem učencem po celotni vertikali. Dejstvo je, da je v rednih programih in učnih načrtih v tretji triadi zelo malo poudarka na prometni varnosti.

Promet je del našega vsakdana in vsaj en dan v letu si zasluži vso pozornost. Negativne posledice prevelike motoriziranosti in rabe osebnega avtomobila nas prav tako usmerjajo v premislek, kako organizirati čim bolj trajnostne prihode v šolo, spodbujati otroke k pešačenju in kolesarjenju ter optimizirati šolske prevoze. Poleg vseh pozitivnih učinkov, ki jih imajo taki načini prihodov v šolo na okolje, finance in prostor, pa so pomembni tudi za otrokovo samostojnost in razvoj. Da omogočimo varen trajnostni prihod v šolo pa je potrebno veliko sodelovanja z lokalno skupnostjo. Ravno prometni dan je lahko priložnost za povezovanje deležnikov na lokalni ravni: starši, policija, občina, SPV, redarji, nevladne organizacije, mediji, širša javnost, strokovnjaki; ter hkrati dobra podlaga za potrebno izvedbo infrastrukturnih ukrepov in rešitev.

Koristi za učence, starše, lokalno skupnost in šolo

To je dan, ko lahko učenci po celotni vertikali pridejo do vsebin prometne varnosti in o njih razmišljajo. Trenutno so na tem področju zapostavljeni učenci tretje triade, saj se po kolesarskem izpitu v petem razredu bolj poredko srečajo z vsebinami prometne varnosti. Prav tako v tem času oblikujejo svoje potovalne navade in razmišljajo o svojem odnosu do alkohola, drog in  o medvrstniških odnosih v povezavi z varnostjo v prometu. Na različnih interaktivnih delavnicah ter demo napravah lahko učenci preko lastne izkušnje pridejo do ugotovitev o škodljivosti nekaterih vedenj v prometu. Ugotovijo tudi, kdo so glavni akterji na lokalni in nacionalni ravni in kje lahko v bodoče pridobijo več informacij o prometni varnosti.

Starši so lahko vključeni v prometni dan posredno ali neposredno. Priporočljivo je, da se vključijo v samo dogajanje z obiskom šole, sodelovanjem na delavnicah ali pa preizkušanjem demo naprav. Posredno pa se jih informira o vsebinah preko otrok ali gradiv na spletni strani oziroma preko letakov. Starši dobijo potrditev, da je za varnost njihovih otrok dobro poskrbljeno in otroke laže pustijo, da samostojno hodijo v šolo.

Lokalna skupnost s Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policijo, redarsko službo, oddelki za promet in prostor, odločevalci in drugimi akterji mora biti pomemben deležnik pri prometnih dnevih. Poleg predstavitve svoje vloge učencem, je vloga lokalne skupnosti prisluhniti problemom, s katerimi se srečujejo otroci v prometu in hkrati predlagati in izvesti infrastrukturne in mehke ukrepe za izboljšanje varnosti otrok na poti v šolo. Strmenje k »viziji 0« (0 smrtnih žrtev v občini, med učenci) je korist tudi za šolo. S tem ko šola povezuje različne akterje, poveča svojo vlogo povezovalca različnih skupin in krepi svojo vlogo na področju varnosti cestnega prometa. Ko bodo učenci imeli zagotovljeno varno pot v šolo, se bo dvignilo tudi zaupanje staršev.

Prometni dan ali prometni teden?

Popolno bi bilo, da šola izvaja aktivnosti na temo prometne varnosti preko celega tedna (priprave na prometni dan, natečaj za naj izdelek, delo z občino in mediji, pregled šolskih poti in priprava predlogov). Na prometni dan pa skoncentrira vse aktivnosti, ki jih šola ne more izvesti pri rednem pouku.

Kdaj izvesti prometni dan?

Prometni dan lahko izvedemo v času Evropskega tedna mobilnosti (16.-22. september), tednu otroka (oktober), tednu prometne varnosti (maj), tednu zdravja (april), na delovno soboto ali kak drug obvezni šolski dan. Datumi prometnih dni morajo biti znani v začetku šolskega leta, ko se potrjuje LDN šole in koledar za šolsko leto.

Za podporo in pomoč pri pripravi prometnih dni nam pišite na prometna.vzgoja@avp-rs.si.