• Cesta je razred zase
  • Varna mobilnost v I. triadi
  • Učenec Pešec

Učno gradivo Učenec pešec je namenjeno učiteljem in učencem prvega triletja. Vsebine so namenjene spodbujanju varne mobilnosti otrok, osvajanju prometnih pravil in pojmov s področja prometa, razumevanju pomena vidnosti v prometu, razumevanju različnih prometnih situacij v različnih vremenskih razmerah, poznavanju varnejših poti v šolo … Osrednja tema se nanaša na pešce, saj so otroci prvega triletja najpogosteje udeleženi v prometu kot pešci ali kot sopotniki v vozilu.

Učno gradivo je sestavljeno iz petih poglavij. Na začetku vsakega poglavja so na modrih straneh uvodne informacije in predlogi za aktivnosti namenjene učiteljem. V nadaljevanju so razloženi osnovni pojmi, sledijo naloge za učence. Učitelji lahko naloge avtonomno izbirajo v skladu z učnimi cilji. Da bi učiteljem olajšali pedagoško delo, je na začetku kazalo učnih ciljev.

Učno gradivo je lahko učiteljem v pomoč pri izvedbi prometnih dni, učnih ur o prometni vzgoji ali pa služi utrjevanju in ponavljanju prometnih pravil ter ustreznega obnašanja v prometu. Prometno vzgojo je smiselno izvajati čim pogosteje v realnih prometnih situacijah v lokalnem okolju, da bo mobilnost otrok čimbolj varna.

Gradivo je dostopno na tej povezavi .

  • Natečaj Življenje in zdravje ni rezervni del

Vsako tretjo nedeljo v novembru pod okriljem Združenih narodov tradicionalno poteka Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, katerega nosilec aktivnosti v Sloveniji je Zavod varna pot, pridružujejo pa se tudi občinski Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, drugi državni organi in nevladne organizacije.

V letu 2019 smo na AVP prvič pripravili Natečaj v spomin na žrtve prometnih nesreč s katerim smo povabili učence posameznih razredov ter dijake srednjih šol, da prispevajo svoje izdelke in opozorijo na problematiko. Tema izdelkov je bila Življenje in zdravje ni rezervni del, razmišljanje otrok in mladostnikov o tem, kaj je odgovoren odnos do varnosti v prometu, kakšno bolečino prinesejo prometne nesreče ter da življenje in zdravje nista zamenljiva. Učenci so lahko sodelovali s samostojno avtorsko vsebino, namenjeno sovrstnikom (npr. likovno delo, literarno delo, video).

Do zaključka natečaja smo na agenciji prejeli 233 izdelkov iz 47 matičnih oz. podružničnih osnovnih šol ter iz 1 srednje šole. Izdelki učencev so bili zelo raznoliki. Prejeli smo številne risbe in slike, lepljenke, pesmi, zgodbe, eseje, stripe, videe. Avtorji izdelkov so bili stari od 6 pa do 18 let. Prvih deset avtorskih vsebin je skladno z razpisom prejelo tudi različne praktične nagrade, najboljši trije izdelki pa so se predstavili še na osrednji prireditvi v Ljubljani, v soboto, 16. novembra.