Vsaka osnovna šola naj bi imela izdelan načrt šolskih poti, s katerim se ob začetku šolskega leta seznani vse učence in njihove starše. Cilj so torej varnejše šolske poti in varnejši šolski okoliši brez smrtnih žrtev in hudo telesno poškodovanih v cestnem prometu.

Načrti šolskih poti so dokumenti posameznih šol, podpisani s strani njihovih vodstev (pripravljavcev načrtov in ravnateljev), objavljeni in dosegljivi tako za šolarje in njihove starše, kot tudi za vso zainteresirano javnost. Za učinkovit načrt šolskih poti je torej potrebno stalno ažuriranje načrtov in spremljanje prometnih ureditev v območjih šolskih okolišev. Pri tem je ključno tudi spremljanje načrtov s strani lokalnih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki skupaj s pristojnimi občinskimi službami, predstavljajo strokovno oporo osnovnim šolam pri izdelavi aktualnih in učinkovitih načrtov, hkrati pa tudi bdijo nad aktualnostjo in usklajenostjo le-teh z dejanskimi razmerami na prometni infrastrukturi. V zvezi s tem so torej lokalni sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tudi kontrolno-posvetovalni organi, ki spremljajo ažurnost in kvaliteto načrtov šolskih poti.

Javna agencija RS za varnost prometa je leta 2016 izdala Smernice za šolske poti, ki predstavljajo zelo koristen pripomoček pri pripravi kvalitetnega načrta šolskih poti. Smernice so dostopne na spletni strani: https://www.avp-rs.si/wp-content/uploads/2015/04/smernice_%C5%A1olske_poti_AVP_2016.pdf

 

Spletni portal načrti šolskih poti

Na agenciji smo v prejšnjih letih vzpostavili zbirni spletni portal Načrti šolskih poti, kamor so lahko vse osnovne šole in njihove podružnice naložile svoje načrte šolskih poti. Zbirni spletni portal trenutno ni aktiven. Trenutno so kot začasna rešitev na spletni strani https://solskepoti.avp-spv.si/ dosegljivi vsi načrti šolskih poti v pdf obliki, ki so jih šole vnesle na stari portal. V kolikor bodo šole za prihajajoče šolsko leto pripravile spremenjen načrt šolskih poti, ga lahko posredujejo v pdf obliki na spv@avp-rs.si, da ga zamenjamo oz. vnesemo.

V sklopu svojih aktivnosti za ponovno vzpostavitev ustreznega spletnega portala, trenutno poteka pilotni projekt digitalizacije šolskih poti ter priprava metodologije za zajem vseh podatkov. Trudimo se, da bi novi portal, ki bo med drugim predvidoma omogočal urejanje digitalnih načrtov šolskih poti uporabnikom, zaživel v najkrajšem možnem času.

Šolska prometna služba

Javna agencija RS za varnost prometa spodbuja delovanje šolske prometne službe in zagotavlja usmeritve za delo ter skupaj s Policijo tudi programe usposabljanja za učence in odrasle prostovoljce. Šolska prometna služba je organizirana v okviru šole in poteka nekaj tednov ob začetku šole in po počitnicah, lahko pa tudi celo leto.

Prostovoljci pomagajo učencem pri prečkanju ceste na nevarnejših odsekih in s svojo prisotnostjo opozarjajo voznike na posebej previdno vožnjo v okolici šolskih poti. S svojim delom pomagajo staršem in ostalim udeležencem v prometu zagotavljati večjo varnost otrok.

Kdo sodeluje?

V okviru šolske prometne službe lahko sodelujejo prostovoljci, ki so tradicionalno iz krogov občinskih SPV, društev šoferjev in avtomehanikov pod okriljem Zveze ZŠAM, društev upokojencev, gasilcev, motorističnih klubov, učitelji predpisov in vožnje, starši ali stari starši šolskih otrok, bližnji prebivalci ter drugi prostovoljci.

Delo prostovoljcev urejata Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP: Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US in 43/19 – ZVoz-1B), ki omogoča takšno organiziranost in Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19), ki določa opremo. Delo prostovoljcev ureja tudi Zakon o prostovoljstvu (Uradni list RS, št. 10/11, 16/11 – popr. in 82/15).

ZPrCP v svojem 87. členu omogoča, da šole, organizirane skupine staršev, organizacije za varnost cestnega prometa ali druge institucije organizirajo in izvajajo varnost otrok v cestnem prometu. Zakon zahteva, da morajo biti osebe, ki varujejo otroke pri prečkanju vozišča stare najmanj 21 let, oblečena v oblačila živo rumene barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve in morajo uporabljati predpisani, obojestransko označeni prometni znak »Ustavi«. Zakon omogoča, da prostovoljci s tem znakom ustavijo prometni tok in omogočijo otrokom varno prečkanje ceste. Vozniki morajo njihov znak spoštovati, za neupoštevanje znaka pa so kaznovani z globo in kazenskimi točkami.

Delo prostovoljcev Šolske prometne službe v ničemer ne spreminja dolžnosti voznikov, da pred vsakim prehodom za pešce ustavijo in dajo prednost pešcem, zlasti otrokom in starejšim, ki želijo prečkati cesto.

V šolsko prometno službo pa so lahko na šoli vključeni tudi otroci, pri nalogah izven prometa, ki pomagajo pri organizaciji različnih aktivnosti prometne vzgoje na šoli, spremljajo promet z varne površine, opozarjajo na pripetost otrok, pomagajo pri izvedbi kolesarskih izpitov itd.

Oprema šolske prometne službe

Pri delu uporabljajo prostovoljci posebno opremo: rumen odsevni telovnik z znakom šolske prometne službe, da so lažje opazni in prepoznavni, ter predpisan prometni znak Ustavi, ki omogoča varen prehod otrok na zaznamovanih prehodih za pešce. Mesta varovanja otrok so posebej označena s prometnim znakom (lahko tudi triopan). Za prostovoljce, ki opravljajo varovanje v okviru Šolske prometne službe, organiziramo na AVP tudi posebno izobraževanje, kjer spoznajo cilje projekta, osnovni namen varovanja otrok, razvojne značilnosti otrok, ter ključna ravnanja pri varovanju. Izobraževanje mora obsegati tudi praktični trening na mestih, kjer bo varovanje otrok potekalo.

Organizacija

Šolska prometna služba se organizira v okviru šole, v sodelovanju in koordinaciji občinskega SPV, ki zagotavlja tudi strokovno podporo, večinoma pa tudi opremo in gradiva. Smiselno je poskrbeti tudi za zavarovanje odgovornosti prostovoljcev. Prav tako je potrebno pokriti stroške (prevoz, malica) prostovoljcev, ter jih z raznimi izobraževanji, objavami v lokalnih medijih in nenehno podporo spodbujati pri delu. Zelo pomembno je ves čas skrbeti za iskanje in uvajanje novih prostovoljcev.