Nevladne organizacije delujejo na mednarodni, nacionalni in regionalni ravni, nepogrešljive so tudi na lokalni ravni. Na teh ravneh uresničujejo oziroma zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, združujejo, opozarjajo na nepravilnosti in na druge različne načine izboljšujejo kakovost življenja v okolju, kjer delujejo. 

V Uradnem listu Republike Slovenije je opredeljena  nevladna organizacija kot organizacija, ki izpolnjuje naslednje pogoje :
– je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji,
– ustanovile so jo izključno domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava,
– je nepridobitna,
– je neprofitna,
– je neodvisna od drugih subjektov,
– ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica.

Več (klik) https://www.uradni-list.si/_pdf/2018/Ur/u2018021.pdf

 

Na področju prometne varnosti imajo nevladne organizacije znotraj svojih statutov oziroma ustanovitvenih aktov opredeljene naloge s področja zagotavljanja prometne varnosti, informiranja, osveščanja in preventivnega delovanja.

Informacije NVO o pridobitvi statusa (klik): http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV13424